Cieľom predmetu je prehĺbenie poznatkov v oblasti globálnych problémov životného prostredia, hodnotenia environmentálneho rizika, výskytu a transportu znečisťujúcich látok, hodnotenia vplyvov polutantov na jednotlivé zložky životného prostredia,  ochranou vodných zdrojov, požiadavkmi na kvalitu pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, fyzikálno-chemickými vlastnosťami atmosféry a znečisťujúcimi látkami ovzdušia a základnými procesmi a technológiami úpravy voda a odstraňovania polutantov z jednotlivých zložiek životného prostredia a využívaním základných matematických metód a postupov pri spracovaní environmentálnych dát a riešení problémov pri ochrane životného prostredia.

Cieľom predmetu je prehĺbenie poznatkov v oblasti globálnych problémov životného prostredia, hodnotenia environmentálneho rizika, výskytu a transportu znečisťujúcich látok, hodnotenia vplyvov polutantov na jednotlivé zložky životného prostredia,  ochranou vodných zdrojov, požiadavkmi na kvalitu pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, fyzikálno-chemickými vlastnosťami atmosféry a znečisťujúcimi látkami ovzdušia a základnými procesmi a technológiami úpravy voda a odstraňovania polutantov z jednotlivých zložiek životného prostredia a využívaním základných matematických metód a postupov pri spracovaní environmentálnych dát a riešení problémov pri ochrane životného prostredia.

Hlavným cieľom tohto predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými inžinierskymi prístupmi k ochrane vody, pôdy a ovzdušia. Ďalším zámerom je oboznámiť s integrovaným prístupom k ochrane vôd v súlade s Rámcovou smernicou o vodách (2000/60/EHS). V rámci výpočtového laboratória budú riešené semestrálne projekty zamerané na modelovanie biologických procesov čistenia odpadových vôd, integrovaný prístup k modelovaniu komunálnych systémov odpadových vôd, na ochrane kvality povrchových a podzemných vôd, sanáciu pôdy, zemín a podzemnej vody.


Environmentral Engineering_20_WS

Zámerom i náplňou tohto predmetu je prehĺbenie teoretických poznatkov a skúsenosti v oblasti matematického modelovania a simulovania procesov ocrany zložiek životného prostredia s dôrazom na biologické procesy čistenia odpadových vôd.

Zámerom i náplňou tohto predmetu je prehĺbenie teoretických poznatkov a skúsenosti v oblasti matematického modelovania a simulovania procesov ocrany zložiek životného prostredia s dôrazom na biologické procesy čistenia odpadových vôd.

The aim of the course is to acquaint the students with the processes occurring in sewer systems, detail analysis of the most frequently applied processes and technologies of wastewater treatment, hydrodynamic and kinetic aspects and bioreactors used for wastewater and sludge treatment and comprehensive wastewater and sludge treatment lines.

Wastewater treatment as part of an integrated water resources protection. Legislation in the field of waste water discharge. Sewerage of waste water. Processes in sewer networks. Analysis of wastewater treatment processes and technologies. Physical, physical-chemical, chemical and biological processes. Nature, hydraulic and kinetic aspects. Reactors, bioreactors and technological equipment. Removal of organic pollution. Removal of nitrogen and phosphorus. Separation, treatment and disposal of sludge. Technological treatment line of municipal wastewater and sludge. Specifics of wastewater from small settlements. Options to reduce capital and operating costs.
 

Predmet prehlbuje poznatky o znečistení podzemných vôd, príčinách, transporte a procesoch transformovania znečistenia v podzemných vodách. Oboznamuje s procesmi a spôsobmi bioremediácie, možnosťami, požiadavkami a ovplyvňujúcimi faktormi. V náväznosti na transportné a transformačné procesy definuje a opisuje postupy a technológie sanácie podzemných vôd a pôdy.

CIELE PREDMETU

  • odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, základná legislatíva a právne normy v tejto oblasti,
  • teoretické základy procesov čistenia odpadových vôd a spracovania čistiarenských kalov,
  • technologické linky čistenia odpadových vôd a spracovania kalov, nakladanie s čistiarenskými kalmi,
  • možnosti a obmedzenia ich využitia, špecifiká čistenia priemyselných odpadových vôd .

Zámerom i náplňou tohto predmetu je prezentovať zameranie DP, základné teoretické aspekty, opis modelových ariadení, analytické metódy sledovania procesov, spracovanie výsledkov a priebežná prezentácia výsledkov DP.