Študenti sa do kurzu zapísujú na základe hesla poslaného emailom do AIS, v prípade problémov kontaktujte: lukas.bucinsky[at]stuba.sk .

Harmonogram a pravidlá vypracovania elektronických testov v systéme Moodle:
Študent vypracováva samostatne na počítači domáce úlohy každý týždeň (domáca úloha bude otvorená obmedzenú dobu, viď detaily testu!).
Každá nevypracovaná domáca úloha na/nad 75 % znamená mínus jeden bod (malus) z bodov získaných za kontrolné elektronické testy.
Účasť na kontrolnom alebo skúškovom elektronickom teste je podmienená vypracovaním zodpovedajúceho cvičného testu na/nad 75 %.

In this course, student can test the basic knowledge needed to successfully master laboratory exercises in physics. The basic knowledge covers general information on measurements and processing of measured data, on the evaluation of errors of measured data and on the correct elaboration of a protocol and the correct recording of final measured quantities. In addition to general knowledge, basic theoretical knowledge related to specific tasks is also required.


Študijné podklady pre predmet Úvod do medicínskej fyziky

V tomto kurze si môže študent otestovať základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie laboratórnych cvičení z fyziky. Základné znalosti pokrývajú všeobecné informácie o meraniach a spracovaní nameraných údajov, o vyhodnocovaní chýb nameraných údajov a o správnom vypracovaní protokolu a správnom zápise konečných nameraných veličín. Okrem všeobecných znalostí sú potrebné aj základné teoretické znalosti týkajúce sa konkrétnych úloh.
Minimálne všeobecné informácie o spracovaní nameraných údajov a vyhodnotení chýb konečných veličín, z čoho vyplýva správny zápis konečných veličín, ktorý sa uvádza na záver každého protokolu z merania, budú od študenta požadované aj na laboratórnych cvičeniach z ďalších predmetov, resp. aj pri vypracovávaní protokolov z akéhokoľvek merania v praxi.

Harmonogram a pravidlá vypracovania elektronických testov v systéme Moodle:
Študent vypracováva samostatne na počítači domáce úlohy každý týždeň (domáca úloha bude otvorená 10 dní, pokiaľ nebude uvedené inak!).
Nevypracovanie domácej úlohy na min. 75 % znamená odčítanie jedného bodu, z bodov získaných cez semester ku skúške.
Priebežné kontrolné elektronické testy TE1 a TE2 ku skúške sa píšu počas semestra (ak študent navštevuje Seminár z fyziky) alebo sa píše jeden celkový elektronický test TEC v zápočtovom týždni (rovnaký test slúži aj ako opravný test pre študentov, ktorý si chcú opraviť počet bodov z TE1 a TE2 získaný počas semestra).
Známka zo Seminárov sa získava podľa percentuálnej úspešnosti získaných bodov z vypracovaných domácich úloh (50 %) a testov TE1 a TE2 (50 %), resp. TEC.

Vstupný klúč Vám bol zaslaný na začiatku semestra do AIS.

V tomto kurze si môže študent otestovať základné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie laboratórnych cvičení z fyziky. Základné znalosti pokrývajú všeobecné informácie o meraniach a spracovaní nameraných údajov, o vyhodnocovaní chýb nameraných údajov a o správnom vypracovaní protokolu a správnom zápise konečných nameraných veličín. Okrem všeobecných znalostí sú potrebné aj základné teoretické znalosti týkajúce sa konkrétnych úloh.
Minimálne všeobecné informácie o spracovaní nameraných údajov a vyhodnotení chýb konečných veličín, z čoho vyplýva správny zápis konečných veličín, ktorý sa uvádza na záver každého protokolu z merania, budú od študenta požadované aj na laboratórnych cvičeniach z ďalších predmetov, resp. aj pri vypracovávaní protokolov z akéhokoľvek merania v praxi.