Podmienky na absolvovanie predmetu:

Hodnotenie predmetu je založené na vypracovaní 2 tímových projektov počas semestra, každý za 50%. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.

 

Výsledky vzdelávania:

Študent si prehĺbi a rozšíri základné znalosti z automatizácie spracovania úloh, tvorby dokumentov, operačných systémov a kolaboratívneho spracovávania úloh.

 

Stručná osnova predmetu:

Automatizované spracovanie úloh, skriptovanie v operačných systémoch Linux a Windows. Dávkové spracovanie textu, tvorba dokumentov. Typografický systém LaTeX (základy, triedy dokumentov, jednoduché a matematické prostredia, grafika, odkazy a prepojenia, práca s literatúrou). Základy verzionovacích systémov.

Povinne voliteľný predmet za 2 kredity o rozsahu 2 laboratórne cvičenia týždenne.


Garant predmetu: prof. Ing. M. Fikar, DrSc.(link na uiam stránku garanta)
Vyučujúci: Ing.
R. Valo, PhD.(link na uiam stránku učiteľa

Modelovanie a správanie sa dynamických procesov, uzavretý regulačný obvod, analýza a návrh regulátorov. Problémy sú riešené v programovom prostredí MATLAB s plnou podporou cez Internet.
Algoritmizácia v linuxovom prostredí.
Making algorithms under linux operating systems.

Kurz je venovaný modelovaniu a simulácii vybraných typov chemickotechnologických procesov

Cieľom predmetu je naučiť sa pracovať v operačných systémoch UNIXového typu. Je objasnená filozofia a princípy otvoreného softvéru, nadácia GNU. Základné princípy zahrňujú prácu so súbormi a adresármi, editáciu, vyhľadávanie a zámenu, príkazové interprety.
Viaceré časti (niektoré učebné texty a testy) sú v angličtine. Praktická výučba prebieha na tenkých klientoch pod operačným systémom Linux a Raspberry PI na linuxových distribúciách debianovského typu (kubuntu, rasbian).

Náplňou predmetu optimalizácia je osvojiť si činnosť zameranú na utváranie najlepších, najvhodnejších a najvyhovujúcejších podmienok na uskutočnenie plánu, programu a pod.

Riadenie procesov (bakalárske štúdium): všetko o skúškach (termíny, príprava na ne), niektoré materiály z prednášok a veľa ďalšieho.