Rozsah:40 hod
4 h úvodný workshop
14 h praktických cvičení
2x4 h vypracovanie zadania
4 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, podporný elektronický materiál
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Základné skúsenosti pri práci s osobným počítačom a operačným systémom Windows.
Všeobecné základy problematiky logického riadenia a riadenia so spätnou väzbou.
Absolvovanie základného kurzu programovania systémov SIMATIC S7 300 a S7 400.
Učebné osnovy:
 1. Nadstavbový kurz zameraný na problematiku riadiacich systémov SIMATIC S7 300 a S7 400.
 2. Úvod do riadiacich systémov S7 300 a S7 400 firmy Siemens.
 3. Návrh a vytvorenie zložitejších štruktúr riadiach programov v prostredí SIMATIC STEP 7.
 4. Programovacie štruktúry - lineárne, členené, štrukturované programovanie a práca s OB, FB, FC, DB.
 5. Využívanie komplexných dátových typov a premenných v prostredí STEP 7.
 6. Nepriame adresovanie, práca s adresným registrom a stavovým registrom.
 7. Využívanie univerzálnych programových modulov, práca v režime multi-inštančných modelov.
 8. Práca s knižnicami vytvorených funkčných blokov FB a funkcií FC zaoberajúcich sa špecifickými úlohami riadenia.
 9. Práca s knižnicami systémových funkcií SFC a systémových funkčných blokov SFB.
 10. Práca so špeciálnymi organizačnými blokmi OB, ošetrovanie synchrónnych a asyncrónnych chýb.
 11. Popis komunikačných rozhraní MPI, AS-i a
 12. Profibus v systéme S7 300.
 13. Návrh a vytvorenie riadiaceho programu pre vybrané technologické aplikácie s využitím funkcií systému S7 300.
 14. Online testovanie vytvoreného riadiaceho programu a hľadanie prípadných logických chýb, práca s diagnostickým zásobníkom.
Ciele:Po absolvovaní modulu by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť zložitejším programovým štruktúram systému S7 300
 • pracovať s knižnicami hotových programových modulov
 • využívať štandartné komunikačné rozhrania systému S7 300
 • spracovávať vznikajúce systémové chyby s využitím špeciálnych organizačných blokov
 • online diagnostikovať stav systému a identifikovať možné problemy
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Literatúra:
 1. Hans Berger: Automatizace se STEPem 7 v AWL, Vydal Siemens AG, Berlin, 1998

Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet

8h samostatné vypracovanie dokumentu v predpísanej forme
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Učebné osnovy:Spustenie Wordu, základná obrazovka - menu a dialógové okná.
Práca s dokumentom, otvorenie dokumentu, uloženie dokumentu.
Základné techniky práce s Wordom. Písanie textu. Vyhľadávanie a nahrádzanie znakov v texte. Formátovanie stránky. Formátovanie dokumentu, štýly a ich definovanie. Vytvorenie záhlavia a zápätia. Automatické opravy. Kontrola pravopisu.
Písanie vzorcov a matematických výrazov. Vkladanie symbolov.
Vkladanie obrázkov. Vytváranie rámikov.
Písanie textu do viacerých stĺpcov.
Tlač dokumentov.
Rozširujúce techniky práce s Wordom. Písanie textu do viacerých stĺpcov.
Tvorba tabuliek.
Racionalizácia pri písaní textu. Komentáre a poznámky pod čiarou. Sledovanie zmien. Obálky a štítky. Hromadná korešpondencia.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopní samostatne vytvárať dokumenty.
Literatúra:
 1. Brož, M.: MS WORD 2000. Základná príručka. Computer Press, Praha 1999.
 2. Palas, M., Pechar, J.: Word 2000 snadno a rychle. Grada, Praha 1999.
 3. Pecinovský, J., Pech J.: Word 2000. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada, Praha 1999.
Garant:Doc. Ing. Ján Sásik CSc.
Rozsah:20 hod
4 h úvodný workshop
8 h praktických cvičení
4 h vypracovanie zadania
4 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, podporný elektronický materiál
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Základné skúsenosti pri práci s osobným počítačom a operačným systémom Windows.
Všeobecné základy problematiky priemyselných riadiacich systémov.
Učebné osnovy:
 1. Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI ProTool Základný kurz zameraný na problematiku vizualizácie procesov prostredníctvom SCADA-HMI softvéru ProTool s využitím riadiacich systémov SIMATIC S7 300 a S7 400. Úvod do riadiacich systémov S7 300 a S7 400 firmy Siemens. Návrh a relizácia prepojenia medzi vizualizačným systémom a riadiacim systémom. Prostriedky pre vizualizáciu systémov OP-7, OP17, OP-27, MP-270, TP-070, TP-170, TD-200. Základné popis vizualizačného systému ProTool. Postup práce pri návrhu vizulizácie riadenej technológie, logické štrukturovanie obrazoviek a informačných polí. Diagnnostické a poruchové hlásenia - správa, archivácia, potvrdzovanie. Archivácia a spracovanie nameraných údajov. Tvorba dokumentácie. Práca s textovým displejom TD 200 a grafickým dotykovým panelom TP 7. Návrh a vytvorenie vizualizačného programu prostredí ProTool. Online testovanie vytvoreného vizualizačného programu a hľadanie prípadných logických chýb.
 2. Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI WinCC Základný kurz zameraný na problematiku vizualizácie procesov prostredníctvom SCADA-HMI softvéru WinCC s využitím riadiacich systémov SIMATIC S7 300 a S7 400. Úvod do riadiacich systémov S7 300 a S7 400 firmy Siemens. Prostriedky pre vizualizáciu systémov OP-7, OP17, OP-27, MP-270, TP-070, TP-170, TD-200. Návrh a relizácia prepojenia medzi vizualizačným systémom a riadiacim systémom. Základné popis vizualizačného systému WinCC. Postup práce pri návrhu vizulizácie riadenej technológie, logické štrukturovanie obrazoviek a informačných polí. Diagnostické a poruchové hlásenia - správa, archivácia, potvrdzovanie. Archivácia a spracovanie nameraných údajov. Tvorba dokumentácie. Práca s priemyselným počítačom SIMATIC Panel PC. Návrh a vytvorenie vizualizačného programu prostredí WinCC. Online testovanie vytvoreného vizualizačného programu a hľadanie prípadných logických chýb.
Ciele:Po absolvovaní modulu Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI ProTool by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípom logického riadenia a riadenia so spätnou väzbou
 • rozumieť činnosti riadiacich systémov
 • rozumieť štruktúre vytvárania vizualizačných systémov
 • navrhnúť vhodnú vizualizačnú stratégiu pre vybranú aplikáciu
 • vytvoriť vizualizačnú stratégiu v prostredí ProTool
 • otestovať vizualizačnú stratégiu
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Po absolvovaní modulu Vizualizácia procesov prostredníctvom SCADA-HMI WinCC by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípom logického riadenia a riadenia so spätnou väzbou
 • rozumieť činnosti riadiacich systémov
 • rozumieť štruktúre vytvárania vizualizačných systémov
 • navrhnúť vhodnú vizualizačnú stratégiu pre vybranú aplikáciu
 • vytvoriť vizualizačnú stratégiu v prostredí WinCC
 • otestovať vizualizačnú stratégiu
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Literatúra:
 1. www.siemens.com

Rozsah:
40 hod
4 h úvodný workshop
4 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
2x5 h vypracovanie dvoch zadaní
22 h samoštúdia (vrátane návodu ako študovať)
Študijná podpora:
tlačené materiály, glosár, 90 snímok elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum.
Štandardná dĺžka trvania:
4 týždne
Vstupné predpoklady:
Základné zručnosti práce s počítačom.
Vstupné vedomosti budú overené pomocou vstupných testov, aby sa vylúčilo zbytočné absolvovanie kurzu.
Učebné osnovy:
 1. Základné pojmy: dištančné vzdelávanie, otvorené vzdelávanie, kombinované vzdelávanie, e-vzdelávanie, vzdelávanie online, vzdelávanie na počítači (CBT), vzdelávanie na webe (WBT) a príbuzné pojmy
 2. Systém a modely e-vzdelávania, psychológia vzdelávania, tvorba a poskytovanie obsahu, nástroje na riešenie úloh, komunikácia, riadenie a administrácia vzdelávania
 3. Účastníci e-vzdelávania: študujúci, autori študijných materiálov, tútori a mentori, manažéri, administrátori
 4. Študijná podpora: študijné materiály, skladba študijného balíka, charakteristiky médií, zásady tvorby študijných materiálov pre dištančné vzdelávanie; podporné úlohy administrácie, hodnotenia, vzdelávacích centier
 5. Technické zabezpečenie e-vzdelávania: hardvérové a softvérové predpoklady na tvorbu a poskytovanie kurzov, synchrónna a asynchrónna komunikácia, systémy na manažment výučby (LMS) a príbuzné pojmy.
 6. Inštitucionálne zabezpečenie e-vzdelávania.
Ciele:
Po absolvovaní kurzu by študujúci mali vedieť:
 • vysvetliť základné pojmy e-vzdelávania a objasniť jeho podstatu,
 • opísať históriu e-vzdelávania a charakterizovať potenciál jeho ďalšieho rozvoja a využívania,
 • vymenovať štyri základné zložky e-vzdelávania a možné modely jeho poskytovania,
 • vymenovať funkcie základných aktérov e-vzdelávania,
 • opísať úlohu techniky v e-vzdelávaní,
 • vymenovať výhody a nevýhody e-vzdelávania z hľadiska študujúcich,
 • vymenovať základné kompetencie študujúcich,
 • opísať hlavné zásady efektívneho štúdia,
 • vedieť zvážiť svoje osobné možnosti na úspešné štúdium v rámci e-vzdelávania,
 • opísať úlohy učiteľov v systéme e-vzdelávania,
 • vysvetliť a vymenovať základné kompetencie tútorov v e-vzdelávaní,
 • vymenovať hlavné zásady práce tútorov e-vzdelávania,
 • charakterizovať vzťah tútora ku študujúcim,
 • charakterizovať úlohu autora pri posudzovaní vhodnosti študijných materiálov,
 • uviesť príklady na používanie synchrónnej a asynchrónnej komunikácie,
 • posúdiť vhodnosť zaradenia multimediálych prvkov do e-kurzu,
 • vymenovať pravidlá na prezentáciu informácií v online materiáloch
 • zhrnúť a ilustrovať princípy metodológie tvorby vzdelávacích kurzov,
 • vymenovať typické úlohy manažéra e-vzdelávania,
 • vysvetliť význam kontroly kvality e-vzdelávania,
 • analyzovať náklady na zavedenie a prevádzku e-vzdelávania,
 • charakterizovať hlavné kategórie softwarových nástrojov pre e-vzdelávanie,
 • uviesť základné funkcie LMS,
 • vymenovať kritéria dôležité pri výbere LMS
 • charakterizovať možnosti univerzitných a podnikových portálov na podporu e-vzdelávania,
 • špecifikovať vlastnosti vzdelávacieho portálu,
 • uviesť konkrétne riešenia na podporu infraštruktúry e-vzdelávania,
 • uviesť základné úlohy vzdelávacej inštitúcie pri zabezpečovaní e-vzdelávania,
 • vysvetliť hlavné princípy dištančného vzdelávania podľa ADEC,
 • objasniť problémy pri začleňovaní e-vzdelávania do vzdelávacieho systému inštitúcie,
 • navrhnúť personálne zabezpečenie centra dištančného vzdelávania (CDV) a jeho začlenenie do štruktúry vzdelávacej inštitúcie,
 • vymenovať možnosti financovania CDV a jeho spolupráce s katedrami (s pracoviskami vzdelávacej inštitúcie).
Literatúra:
 1. Bednaříková, I.: Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Andragogé, Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2001.
 2. Huba, M., Orbánová, I.: Pružné vzdelávanie. Vydavateľstvo STU Bratislava 2000.
 3. Huba, M., Bisták, K. a Žáková, K.: www a v zdelávanie, STU Bratislava, 2003
 4. Květoň, K.: Základy distančního a online vzdělávání. Náměty na diskusi na konvferenci BELCOM'03 o rozvoji distančního a online vzdělávání na českých vysokých školách, ve státní a veřejné správě i ve firemním vzdělávání. ČVUT Praha 2003.
 5. Květoň, K.: Základy e-learningu. Konference Belcom'04, Praha 2003.
 6. Orbánová, I.: eLearning - základné črty a princípy. In: Kolektív: Virtuálny autorský tím pre dištančné online vzdelávanie. OSF Bratislava - TU Košice 2003 (CD).
 7. Orbánová, I. a Harčarufková, K.: Tvorba študijného balíka pre dištančné vzdelávanie.. Košice: Technická univerzita, 2003. ISBN 80-8073-038-5
 8. Rowntree, D.: Teaching through self-instruction. Kogan Page, London/Nichols Publishing, New York 1999.
 9. Zlámalová, H. Úvod do distančního vzdělávání. Andragogé, Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2002.
Rozsah:30 hod
4 h úvodný workshop
4 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
2x5 h vypracovanie dvoch zadaní
12 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, glosár, podporný elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum
Štandardná dĺžka trvania:4 týždne
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows a základov matematiky.
Vstupné predpoklady budú overené pomocou vstupných testov. Zároveň budú overené vstupné vedomosti, aby sa vylúčilo zbytočné absolvovanie kurzu.
Učebné osnovy:
 1. Základy počítačovej algebry - prehľad počítačových algebraických systémov, oblasti použitia a stručný úvod do Maple
 2. Používateľské rozhranie - prehľad funkcií a nástrojov, ktoré poskytuje používateľské rozhranie Maple
 3. Riešenie matematických úloh- symbolické riešenie solve, numerické riešenie fsolve, polynómy, úlohy z matematickej analýzy
 4. Vyhodnocovanie a zjednodušovanie výrazov - úprava, kombinovanie a zjednodušovanie výrazov, faktorizácia, usporadúvanie a konverzia
 5. Vizualizácia a netriviálne aplikácie - základy 2D grafiky, priestorová grafika, vektorová grafika, animácie
 6. Programovanie v Maple - základné prvky programovania a štruktúry údajov, vstupy a výstupy
 7. Štruktúra programu Maple - prehľad štruktúry a obsahu jednotlivých programových balíkov
Ciele:Po absolvovaní kurzu by absolventi mali vedieť:
 • vysvetliť základné pojmy z oblasti počítačovej algebry
 • poznať používateľské rozhranie programu Maple
 • riešiť zložité matematické úlohy v Maple (symboliky aj numericky)
 • používať grafické príkazy programu Maple
 • programovať v Maple
 • poznať štruktúru programového systému Maple
Literatúra:
 1. Bartoň, S. a kol: Maple V 4. Edičné stredisko STU Bratislava, 1998
 2. Heck, A.: Introduction to Maple, Springer-Verlag, New York, 2003
Rozsah:

4x30 hod
Moduly: Dynamika procesov s obmedzeniami, Kompenzácia časových oneskorení, Kompenzácia porúch, Riadenie nelineárnych sústav Každý modul:
4 h úvodný prezenčný workshop

4 h cvičení v počítačovej učebni alebo 2x5 h vypracovanie dvoch zadaní
120 h samoštúdia

Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, glosár, podporný elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum
Štandardná dĺžka trvania:4x4 týždn
Vstupné predpoklady:Základné znalosti z oblasti z matematiky a teórie systémov. Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows a základov práce s internetom.
Vstupné predpoklady budú overené pomocou vstupných testov.
Učebné osnovy:Absolvovanie kurzu prináša vedomosti, ktoré podstatne zvyšujú spoľahlivosť a kvalitu nastavenia existujúcich priemyselných regulátorov a ukazujú možnosti návrhu a nastavenia nových typov regulátorov zohľadňujúcich vždy existujúce obmedzenia akčných veličín, stavových veličín, resp. obmedzení na rýchlosť zmien výstupnej alebo akčnej veličiny.
1. Dynamika procesov s obmedzeniami, Úvod - základné princípy a pojmy, história, rozdelenie a význam systémov s obmedzeniami, dynamické triedy regulácií, Feľdbaumova veta. Návrh regulátorov dynamickej triedy 1 - reléové časovo optimálne riadenie, lineárne riadenie so zadávaním pólov, časovo optimálne riadenie so zadávaním pólov. Návrh regulátorov dynamickej triedy 2 na základe zmenšovania vzdialenosti od referenčných priamok, resp. kriviek - reléové časovo optimálne riadenie, lineárne riadenie so zadávaním pólov, vplyv obmedzenia akčnej veličiny, referenčné brzdné priamky a lineárny algoritmus riadenia, referenčné brzdné krivky, časovo optimálne riadenie so zadávaním pólov. Návrh regulátorov dynamickej triedy 2 na základe rozkladu dynamiky na zložky (paralelný model). Návrh regulátorov dynamickej triedy 2 s komplexnými pólmi uzatvoreného obvodu - tvarovanie vstupného signálu, programovanie zosilnení regulátora pri riadení sústav s oneskoreniami. Riadenie sústav vyšších rádov - rozklad na fázy, resp. zložky (módy) pri riadení sústav vyšších rádov, približné postupy využívajúce zníženie relatívneho rádu riadenej sústavy.
2. Kompenzácia časových oneskorení Pasívna kompenzácia oneskorení 1 - elementárne časové oneskorenia a ich vplyv na kvalitu prechodových dejov pri regulátoroch dynamickej triedy 1 (P-regulátoroch), optimálne nastavenie P-regulátora zodpovedajúce dvojnásobnému reálnemu dominantnému pólu, ekvivalentné póly. Pasívna kompenzácia oneskorení 2 - elementárne časové oneskorenia a ich vplyv na kvalitu prechodových dejov pri regulátoroch dynamickej triedy 2 (PD-regulátoroch), optimálne nastavenie PD-regulátora zodpovedajúce trojnásobnému reálnemu dominantnému pólu, ekvivalentné póly. Nastavenie regulátorov - z nameraných prechodových charakteristík, z merania na hranici stability a z reléového experimentu. Aktívna kompenzácia oneskorení - stavový a polynomiálny prístup.
3. Kompenzácia porúch
Dve dynamické triedy PI - regulátorov - odstránenie trvalej regulačnej odchýlky zavedením I-zložky na báze rekonštrukcie a kompenzácie porúch inverzným modelom, riešenie pre dominantnú dynamiku prvého rádu v spätnej väzbe a pre dynamiku prvého rádu v priamej vetve riadenia, porovnanie s tradičným PI-regulátorom. Tri dynamické triedy PID - regulátorov regulátorov - odstránenie trvalej regulačnej odchýlky zavedením I-zložky na báze rekonštrukcie a kompenzácie porúch inverzným modelom, riešenie pre dominantnú dynamiku druhého rádu v spätnej väzbe, pre dynamiku druhého rádu rozdelenú medzi priamou vetvou riadenia a spätnou väzbou a pre dynamiku druhého rádu v priamej vetve riadenia, porovnanie s tradičným PID-regulátorom. Kompenzácia trvalej odchýlky a časových oneskorení v stavovom priestore - kompenzácia porúch s aktívnou kompenzáciou akumulačných oneskorení a s aktívnou kompenzáciou dopravného oneskorenia, porovnanie troch dynamických tried PID regulátorov, obvody podľa Reswicka a Smitha a ich ďalšie modifikácie pre diskrétne a spojité obvody. Polynomiálny návrh obvodov s obmedzeniami
4. Riadenie nelineárnych sústav
Linearizácia nelineárnych sústav v okolí nerovnovážnych pracovných bodov - hraničné prípady: linearizácia v pevnom pracovnom bode, linearizácia v okamžitom stave (exaktná linearizácia), zásady na voľbu pracovného bodu pri požiadavke monotónnych prechodových dejov v diskrétnych obvodoch. Zavedenie I-zložky na báze rekonštrukcie a kompenzácie pôsobiacich porúch inverzným modelom - zásady na voľbu pracovného bodu pri požiadavke monotónnosti procesu rekonštrukcie, resp. riadenia v diskrétnych obvodoch. Obvody s viacerými obmedzeniami - obmedzenia na akčnú a stavové veličiny, obmedzenia akčnej veličiny a rýchlosti jej zmien, resp. rýchlosti zmien výstupnej veličiny.
Ciele:Po absolvovaní modulu by študujúci mali vedieť:
 • vysvetliť základné problémy syntézy systémov s obmedzeniami,
 • vymenovať základné prístupy k návrhu riadenia takýchto systémov i charakterizovať ich zložitosť a spoľahlivosť,
 • navrhovať regulátory dynamickej triedy 1 a 2,
 • vedieť charakterizovať fázy riadenia sústav vyšších rádov,
 • vedieť znížiť relatívny rád sústavy vhodnou voľbou fiktívneho výstupu.
 • vedieť nastaviť regulátor dynamickej triedy 1 (P-regulátor), resp. 2 (PD-regulátor) na základe nameraných prechodových charakteristík, z merania na hranici stability, resp. z reléového experimentu,
 • vedieť navrhnúť regulátory s aktívnou kompenzáciou dopravného oneskorenia, resp. akumulačného oneskorenia charakterizovaného časovou konštantou.
 • vysvetliť príčinu vzniku windup efektu v tradičných PID-regulátoroch,
 • navrhovať rôzne dynamické triedy regulátorov s kompenzáciou trvalej regulačnej odchýlky a s aktívnou kompenzáciou rôznych typov časových oneskorení v stavovom priestore a polynomiálnym prístupom
 • vedieť aplikovať linearizáciu sústavy v okolí nerovnovážnych pracovných bodov,
 • vedieť zásady na voľbu pracovného bodu linearizácie sústavy pri požiadavke monotónnosti prechodových dejov,
 • vedieť zásady na voľbu pracovného bodu linearizácie inverzného modelu pri rekonštrukcii porúch a požiadavke monotónnosti rekonštrukčných procesov,
 • vysvetliť postup návrhu pri existencii viacerých obmedzení v obvode.
Literatúra:
 1. Huba, M. Syntéza systémov s obmedzeniami I., II. Vydavateľstvo STU Bratislava 2003.
 2. Články z časopisov a zborníkov konferencií
Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
8h samostatné vypracovanie prezentácie
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Nutné: znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Odporúčané: práca s textovým editorom Word.
Učebné osnovy:Spustenie PowerPointu, základná obrazovka - menu a dialógové okná. Vytváranie, otváranie a ukladanie prezentácie. Práca v rôznych zobrazeniach. Práca so snímkami. Písanie, vkladanie a formátovanie textu. Práca s rovnicami, tabuľkami a grafmi. Kreslenie objektov a práca s nimi. Vkladanie obrázkov. Kontrola pravopisu a odstraňovanie preklepov. Vytvorenie prezentácie vo forme plagátu. Ako navrhovať elektronické prezentácie. Vytvorenie prezentácie na obrazovke. Diapozitívy. Spustenie prezentácie a samotná prezentácia. Ako pracovať s prezentáciami na sieťach intranet a sieti Internet.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopní samostatne vytvárať prezentácie a prezentovať ich.
Literatúra:
 1. Bříza, V.: PowerPoint 2002 snadno a rychle. Grada, Praha 2001.
 2. Hradský, J.: Powerpoint 2003 snadno a rychle. Grada, Praha 2003.
 3. Pecinovský, J.: PowerPoint v kanceláři. Typické činnosti krok za krokem. Grada, Praha 2003.
Rozsah:40 hod
15 h teória, vysvetlenie potrebných inštrukcií
9 h cvičení v počítačovej učebni s PLC Siemens S7-200
5 h vypracovanie dvoch zadaní
10 h samoštúdia
1 h písomný test s vyhodnotením
Študijná podpora:konzultácie osobne i cez Internet, tlačené materiály, CD, glosár, podporný elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum, laboratórium s príslušnou technikou
Štandardná dĺžka trvania:2 týždne
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows a základov práce s internetom.
Znalosť základov automatizácie, senzorov, akčných členov, bezpečnostné princípy.
Vstupné predpoklady budú overené pomocou vstupných testov. Zároveň budú overené vstupné vedomosti, aby sa vylúčilo zbytočné absolvovanie modulu. Zvládnutie štúdia bude na záver overené absolvovaním písomného testu, na jeho základe poslucháč na požiadanie dostane certifikát o absolvovaní.
Učebné osnovy:
 1. Programovanie logických automatov Automatizačné systémy firmy SIEMENS. Hardware automatizačného systému S7-200. Priemyselný software STEP 7 - MicroWIN. Štruktúra programu STEP-7 - MicroWIN, základné funkcie. Konfigurovanie systému S7-200 v STEP 7 - MicroWIN. Vkladanie a editovanie programu. Dokumentácia programov. Programovanie číslicových vstupov a výstupov. Programovanie analógových vstupov a výstupov. Práca v režime on-line Spustenie programu a otvorenie činnosti automatizačného systému. Programovanie systému S7-200 v STEP 7 - MicroWIN. Použitie štandardných funkcií. Použitie špeciálnych funkcií. Programovanie zobrazovacej jednotky TD200. Testovanie programu a diagnostika Sieťová komunikácia. Komunikácia s nadradeným systémom po ProfiBUS DP Ku každej téme aj praktické cvičenie.
 2. Logické moduly LOGO!, ich programovanie a aplikácie Základný kurz zameraný na problematiku logických modulov LOGO! Úvod do logických modulov LOGO! firmy Siemens. Oboznámenie sa so štruktúrou systému, a jeho technickými a aplikačnými možnosťami. Základné oboznámenie sa s prostredím operačného systému Windows a programovým balíkom LOGO! Soft Comfort pre vytváranie, konfiguráciu a testovanie riadiacich programov pre logické moduly LOGO! Štruktúra prostredia LOGO! Soft Comfort - základné logické a špeciálne funkcie. Návrh a vytvorenie riadiacich programov pre vybrané technologické aplikácie s využitím funkcií systému LOGO! Testovanie vytvoreného programu v simulačnom prostredí LOGO! Soft Comfort, hľadanie a oprava možných chýb. Nahrávanie vytvoreného programu do logického modulu LOGO!, ukladanie programu na pamäťové karty. Pripojenie logického modulu LOGO! k technológii prostredníctvom senzorov a akčných členov a overenie vypracovaného riadiaceho programu.
Ciele:Po absolvovaní modulu by študujúci mali vedieť:
 • vysvetliť základné pojmy z oblasti PLC
 • poznať typy PLC Siemens S7-200 a princípy ich fungovania
 • rozhodnúť sa, akú hardvarovú konfiguráciu použiť pre daný projekt
 • upraviť a udržiavať programy pre PLC
 • ovládať časovanie inštrukcií, závislosti na scanovacom cykle, prerušenia
 • odlaďovať a sledovať činnosť programov pre PLC
 • princípy logického riadenia
 • princíp činnosti riadiacich systémov
 • navrhnúť vhodnú hardverovú konfiguráciu logického modulu LOGO!
 • definovať a realizovať vstupno-výstupné rozhranie logického modulu LOGO!
 • navrhnúť vhodnú stratégiu riadenia pre vybranú aplikáciu
 • vytvoriť riadiaci program v prostredí LOGO! Soft Comfort
 • otestovať riadiaci program v prostredí LOGO! Soft Comfort
 • zaviesť odladený program do logického modulu LOGO!
 • overiť správnosť realizovaného riešenia
Literatúra:
 1. Šmejkal, L. a Martinásková, M: PLC a automatizace. 1. Základní pojmy, úvod do programování. BEN - technická literatura, Praha, 1999.
 2. Siemens: SIMATIC S7-200 Systémová príručka. 2000.
 3. Siemens: Microsystem Simatic S-7. One hour primer. 2002
 4. Siemens: Microsystem Simatic S-7. Two hour primer. 2002.
 5. Siemens, s.r.o.: LOGO! Príručka - tretí vydání. Vydalo Siemens s.r.o, Brno, 1997
 6. www.siemens.cz/mikro.: internetová prezentácia. Vydalo Siemens s.r.o, Brno, 2004

Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
8h samostatné spracovanie údajov vo forme tabuľky
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Učebné osnovy:Spustenie textového editora, základná obrazovka - menu a dialógové okná. Práca s dokumentom, otvorenie dokumentu, uloženie dokumentu. Písanie textu. Vyhľadávanie a nahrádzanie znakov v texte. Formátovanie stránky. Formátovanie dokumentu, štýly a ich definovanie. Písanie vzorcov a matematických výrazov. Vkladanie symbolov. Vkladanie obrázkov. Vytváranie rámikov. Písanie textu do viacerých stĺpcov. Tlač dokumentov. Vytváranie a úpravy tabuliek. Výrazy, adresy, použitie funkcií. Presúvanie, kopírovanie. Vkladanie a rušenie buniek, stĺpcov, riadkov, listov. Triedenie a formátovanie údajov. Nastavenie rozmerov stĺpcov a riadkov. Rámovanie a šrafovanie buniek. Organizácia tabuliek, pomenovanie objektov. Ukladanie a tlač tabuliek. Práca so súbormi. Importovanie súborov údajov. Vytváranie a práca s grafmi. Typy grafov a ich vytváranie. Práca so zoznamami. Filtrovanie dát. Interaktívne tabuľky a grafy. Vytváranie, otváranie a ukladanie prezentácie. Práca v rôznych zobrazeniach. Práca so snímkami. Písanie, vkladanie a formátovanie textu. Práca s rovnicami tabuľkami a grafmi. Kreslenie objektov a práca s nimi. Vkladanie obrázkov. Kontrola pravopisu a odstraňovanie preklepov. Vytvorenie prezentácie vo forme plagátu. Ako navrhovať elektronické prezentácie. Vytvorenie prezentácie na obrazovke. Diapozitívy. Spustenie prezentácie a samotná prezentácia. Ako pracovať s prezentáciami na sieťach intranet a sieti Internet.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopní samostatne vytvárať dokumenty, tabuľkovo a graficky spracovať údaje, vytvoriť prezentácie.
Literatúra:http://www.openoffice.org

Garant:Doc. Ing. Ján Sásik CSc.
Rozsah:20 hod

4 h úvodný workshop

8 h praktických cvičení


4 h vypracovanie zadania

4 h samoštúdia
Študijná podpora:konzultácie cez Internet, tlačené materiály, CD, podporný elektronický materiál
Štandardná dĺžka trvania:3 týždne
Vstupné predpoklady:Základné skúsenosti pri práci s osobným počítačom a operačným systémom Windows.
Učebné osnovy:
 1. Senzory pre manipulačnú a spracovateľskú techniku
  Základný kurz zameraný na problematiku senzorov pre manipulačnú a spracovateľskú techniku.
  Oboznámenie sa so základnými fyzikálnymi princípmi používanými v rámci priemyselných aplikácií.
  Konštrukcia snímačov a charakteristiky signálov.
  Magnetické bezdotykové senzory - spínacie charakteristiky pre kontaktné a bezkontaktné konštrukčné vyhotovenie.
  Indukčné bezdotykové senzory - spínacie vzdialenosti, snímanie rozličných kovov a vplyv povrchu predmetu na spínaciu vzdialenosť.
  Optické bezdotykové senzory - reakčné charakteristiky senzorov s prechádzajúcim lúčom, reakčné charakteristiky spätne odrážajúcich senzorov, snímací rozsah difúzneho senzora bez a s káblom so svetelných vlákien.
  Kapacitných bezdotykové senzory - spínacie vzdialenosti bezdotykových senzorov, vplyv hrúbky na spínaciu vzdialenosť.
  Ultrazvukové senzory - zvuková vlna a odrazové charakteristiky.
  Inštalácia a nastavenie bezdotykových senzorov.
  Aplikácie bezdotykových senzorov v priemyslených technológiách diskrétnych procesov pri meraní rýchlosti, správneho zostavenia obrobkov, merania hladiny kvapaliny, kontroly závitov, detekcie polohy a iné.

 2. Inteligentné procesné snímače a zariadenia
  Základný kurz zameraný na problematiku inteligentných zariadení pre procesnú automatizáciu - snímačov a aktuátorov.
  Konštrukcia snímačov a charakteristiky signálov. Inteligentné prevodníky a snímače teploty. Prevodníky a snímače tlaku a tlakovej diferencie. Inteligentné snímače výšky hladiny. Snímače prietoku. Ultrazvukové snímače výšky hladiny a pokročilé techniky spracovania odrazeného zvuku.
  Teória pozicionérov pre regulačné ventily. Úvod do problematiky bezpapierových elektronických procesných zapisovačov. Diaľkové monitorovanie, parametrovanie a diagnostika procesných zariadení. Popis činnosti činnosti, možnosti použitia, konfigurácia, diagnostika a údržba pozicionérov SIPART PS2.
  Popis činnosti činnosti, možnosti použitia, konfigurácia a diagnostika bezpapierových zapisovačov SIREC.
  Komunikačné protokoly používané na parametrovanie a údržbu procesných zariadení. Konfiguračný nástroj SIMATIC PDM (Pocess Device Manager).
Ciele:Po absolvovaní modulu Senzory pre manipulačnú a spracovateľskú techniku by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípu bezdotykového snímania neelektrických veličín
 • navrhnúť metódu merania a typ senzora pre vybrané priemyselné aplikácie
 • nastaviť snímacie parametre

 • pripojiť senzor k informačnému prípadne riadiacemu systému
 • overiť sprácnosť navrhnutého riešenia na vybranej priemyselnej aplikácii
  Po absolvovaní modulu Inteligentné procesné snímače a zariadenia by študujúci mali vedieť:
 • rozumieť princípu bezdotykového snímania neelektrických veličín
 • navrhnúť metódu merania a typ senzora pre vybrané priemyselné aplikácie
 • nastaviť snímacie parametre
 • pripojiť senzor k informačnému prípadne riadiacemu systému
 • nakonfigurovať a sprevádzkovať inteligentné snímače a pozicionér regulačného ventilu pomocou lokálnych tlačidiel a softvéru PDM
 • popísať najčastejšie problémy údržby regulačných ventilov a ich riešenia
 • konfigurovať bezpapierové zapisovače
 • overiť správnosť navrhnutého riešenia na vybranej priemyselnej aplikácii
Literatúra:
 1. www.ad.siemens.de
Rozsah:40 hod
40 h cvi?ení v po?íta?ovej u?ebni s pripojením na Internet
©tudijná podpora:tla?ené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
©tandardná d??ka trvania:1 tý?de?
Vstupné predpoklady:Znalos» základnej práce s PC.
U?ebné osnovy:
 1. Stru?ný úvod do sveta po?íta?ových sietí a základné pojmy (LAN, WAN, klient, server, ...).
 2. Internet a jeho prehliada?e. Internetovské slu?by.
 3. Vyhµadávanie informácií v Internete.
 4. Práca s prehliada?om, pracovné okno, menu, ukladanie ?asto prehliadaných stránok.
 5. Elektronická po?ta, vytvorenie e-mailovej adresy, odoslanie e-mailu a jeho prijatie, presmerovanie. Prílohy k elektronickej po?te.
 6. Vytváranie zoznamov adries, hromadné adresy.
 7. Elektronické noviny.
 8. Diskusné skupiny.
 9. Vzdialený terminál.
 10. Prenos súborov.
Ciele:Ú?astníci kurzu sa oboznámia s koncepciou a spôsobom ?innosti siete Internet / Intranet, dozvedia sa nie?o o technickom a programovom vybavení, ktoré je potrebné na pripojenie sa k sieti Internet, a nau?ia sa ovláda» be?né a najviac pou?ívané slu?by tejto siete - hypertextové informa?né slu?by (www), elektronickú po?tu (e-mail) a diskusné skupiny (news). Okrajovo sú spomenuté aj niektoré ?al?ie slu?by, ako napr. konferencie (irc), prenos súborov (ftp), pripojenie na vzdialený po?íta? (telnet) a pod. Okrem teoretickej výu?by kurz poskytuje ur?itý priestor aj na praktické overenie získaných poznatkov a experimentovanie v reálnych prevádzkových podmienkach siete.
Literatúra:
 1. Benedikovi?, M. a kol.: Základy práce v internete. STU, Bratislava 1998.
 2. Pecinovský, J., Smejkal, V.: Internet v kancelá?i. Typické ?innosti krok za krokem. Grada, Praha 2003.

Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
8h samostatné spracovanie údajov vo forme tabuľky
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Učebné osnovy:
 1. Otvorenie Excelu, aplikačné okno, tabuľkové okno.
 2. Vytváranie a úpravy tabuliek. Výrazy, adresy, použitie funkcií.
 3. Presúvanie, kopírovanie. Vkladanie a rušenie buniek, stĺpcov, riadkov, listov. Triedenie a formátovanie údajov.
 4. Nastavenie rozmerov riadkov stĺpcov a riadkov. Rámovanie a šrafovanie buniek.
 5. Organizácia tabuliek, pomenovanie objektov.
 6. Ukladanie a tlač tabuliek.
 7. Práca so súbormi.
 8. Importovanie súborov údajov do Excelu.
 9. Vytváranie a práca s grafmi. Typy grafov a ich vytváranie.
 10. Práca so zoznamami. Filtrovanie dát.
 11. Interaktívne tabuľky a grafy.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopí samostatne tabuľkovo a graficky spracovať údaje.
Literatúra:
 1. Fikar, M. a kol.: Metódy počítačového spracovania dát. STU, Bratislava 1999.
 2. Brož, M.: Excel 2000. Základná príručka. Computer Press, Praha 1999.
 3. Hradský, J.: Excel 2000 snadno a rychle. Grada, Praha 1999.
 4. Pecinovský, J.: Excel 2000. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada, Praha 1999.

Rozsah:40 hod

40 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC a jazyka HTML.
Učebné osnovy:
 1. Účel a možnosti programovania v prostredí Internet / Intranet.
 2. Stručná rekapitulácia jazyka HTML a programovania na strane klienta.

 3. Programovanie na strane servera - dynamické generovanie stránok.
 4. Úvod do PHP.
 5. Inštalácia PHP pod operačnými systémami Unix a MS Windows.
 6. Vývojové prostredia pre PHP - Homesite, Quanta, Emacs.
 7. Syntax jazyka PHP a príklady použitia.
 8. Spracovanie textov.
 9. Práca s databázou - vyhľadávanie, výber a aktualizácia údajov.
 10. Prípadové štúdie a ukážke zostavenia kompletnej internetovej aplikácie na prácu s databázou.
 11. Bezpečnosť internetových aplikácií.
 12. Ukážky niektorých pokročilých prvkov a techník v PHP.
Ciele:Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s možnosťami programovania na strane servera a ukázať im typické aplikácie týchto techník v praxi.
Literatúra:Welling, L., Thomson, L.: PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. SoftPress, 2002.

Castagnetto, J. a kol.: Programujeme PHP profesionálně. Computer Press, 2001.

Smidek, V. a kol.: PHP v příkladech. Kopp, 2001.

Gilfillan, I.: Myslíme v Mysql 4: knihovna programátora. Grada, 2003

Rozsah:40 hod
40 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC.
Učebné osnovy:
 1. Úvod do sveta WWW - World Wide Web.
 2. Úvod do jazyka HTML - syntax, často používané TAGy.
 3. Programy uľahčujúce tvorbu stránok - prehľad a porovnanie.
 4. Tvorba stránok pomocou programu MS Word 2000 / 97, Open Office - základy.
 5. Prepojenie stránok - hyperlinky. Tabuľky.
 6. Úvod do tvorby formulárov, kontrola údajov, posielanie súborov a elektronickej pošty.
 7. Rámce - syntax, mená, ciele, ovládanie.
 8. Grafické prvky - účel a použitie.
 9. Internet Explorer a Netscape Navigator (Mozilla) - porovnanie a kompatibilita.
 10. Testovanie, zverejnenie a údržba stránok - v lokálnej sieti a na vzdialenom serveri pomocou programu WinSCP (FTP).
 11. Rady a tipy na záver.
Ciele:Účastníci kurzu sa oboznámia s koncepciou tvorby stránok WWW a možnosťami ich uverejnenie na serveri typu MS Windows alebo Unix. Naučia sa samostatne vytvárať stránky priamo v jazyku HTML i pomocou osobitných programov, spájať ich s inými stránkami v sieti pomocou hyperlinkov a obohacovať ich o grafické a iné funkčné prvky. Okrem teoretickej výuky kurz obsahuje dostatočný priestor aj na praktické overenie získaných poznatkov a na experimentovanie. V priebehu kurzu si každý účastník môže vytvoriť vlastnú webovú stránku.
Literatúra:
 1. Tatters, W., Kolář, D., Ryšánek, M.: WWW - World Wide Web. UNIS Publishing, 1996.
 2. Young, J. M., Bráza, J., Voráček, K.: Office 97 - tvorba dokonalých WWW stránek. GRADA Publishing, 1998.
 3. Kosek J.: HTML - tvorba dokonalých WWW stránek. GRADA Publishing, 1998.
 4. Hlavenka, J., Sedlář, R.: Vytváříme WWW stránky. Computer Press, 1997.