Naučíme sa pracovať s Priemyselnýmy Logickými Automatmi(PLC) od návrhu riešenia pre vybraný experiment, jeho zapojenia, programovania až po tvorbu HMI (vizualizačných obrazoviek). Popri tom si osvojíme tvorbu P and ID schém a vývojových diagramov.

Prebieha to vo forme návhrhu riešenia vlastného projektu(reálneho experimentu napríklad žiarovka, zásobníky alebo vymysleného implementovaného vo forme modelu priamo do PLC).

Projekt riadenia procesov

 1. Úvod do problematiky tvorby vedeckých dokumentov
 2. Výhody a nevýhody WYSIWYG systémov
 3. MS Word, Libre Office, Google Docs a ich použitie
 4. LaTeX - úvod
 5. Matematické konštrukcie
 6. Správa rozsiahlych dokumentov
 7. Práca s bibliografickými údajmi
 8. Obrázky, tabuľky
 9. Grafy a diagramy
 10. Formáty exportu
 11. Ostatné dokumentačné systémy - XML formáty
 12. DocBook - základy
 13. DocBook - transformácie

 Študent pozná základné typy neurčitostí. Vie analyzovať robustnú stabilitu systémov so štruktúrovanými neurčitosťami. Študent vie využiť lineárne maticové neurčitosti pri analýze robustnej stability. Študent pozná neštruktúrované neurčitosti a vie analyzovať robustnú stabilitu systémov s neštruktúrovanými neurčitosťami. Študent dokáže navrhovať regulátory pre systémy s intervalovými parametrickými neurčitosťami. Vie riešiť lineárne maticové neurčitosti a vie pomocou nich navrhnúť robustné regulátory pre systémy s parametrickými polytopickými neurčitosťami. Študent dokáže navrhnúť robustné regulátory aj pre systémy s neštruktúrovanými neurčitosťami. Študent vie používať na robustnú analýzu a robustnú syntézu softvér Matlab a jeho Robust Control Toolbox. Vie tiež používať voľne dostupný softvér YALMIP v kombinácii so SeDuMi solverom. Študent vie aplikovať teóriu na riadenie procesov ako napr. zásobníkov, výmenníkov tepla, chemických reaktorov alebo rektifikačných kolón.

TAR3 consists of three topics:

 1. Adaptive control - industrial adaptive control of PID controllers, self-tuning controllers, moredel reference adaptive control
 2. Multivariable control - input/output pairing, relative gain array, decoupling, model predictive control
 3. Process control - schemes, heat exchangers, distillation columns, waste-water treatment plants, combustion, reactors, etc.
Kurz je zameraný na zopakovanie programovania a tvorby algoritmov v jazyku C, s postupným prechodom, cez výučbu štruktúr v jazyku C, na objektovo orientované programovanie a tvorbu algoritmov v jazyku C++.

Engineering study, 1st year, summer semester

Outline:

1. Z – transform, discrete-time dynamic systems, properties of discrete-time dynamic systems, discrete-time control design

2. Introduction to optimisation and optimal control, calculus of variations, Pontryagin's principle of minimum, dynamic programming, optimal state observers, model predictive control

Mathematical description of linear continuous-time systems (state space, transfer functions), stability, frequency analysis, state feedback, observers, algebraic theory of control

Students get acquainted with the existing technical means of automation for control of technological processes in chemical and food industry with commonly used sensor, actuators and industrial control systems.

Náplňou cvičení je spoznávanie statických a dynamických vlastností vybraných procesov pomocou softvéru Matlab a Simulink a softvéru UniSim Design. Študen má zvládnuť modelovanie a simuláciu statických a dynamických vlastností zložitejších chemickotechnologických procesov, a to najmä procesov s rozloženými parametrami.

The content of the seminars is devoted to the static and dynamic properties of selected processes using Matlab and Simulink software and UniSim Design software. After passing the course, the student will be able to model and simulate static and dynamic properties of more complex chemical-technological processes, especially processes with distributed parameters.
Úvod do modelovania v procesnom priemysle, význam modelovania, prístupy k modelovaniu, typy matematických modelov. Statické a dynamické matematické modely procesov: rúrkových výmenníkov tepla, náplňových a etážových rektifikačných kolón, absorpčných kolón, rúrkových chemických reaktorov bez katalyzátora i s katalyzátorom, vsádzkových a prítokových chemických a biochemických reaktorov, vsádzkových rektifikačných kolón. Spoznávanie statických a dynamických vlastností vybraných procesov pomocou softvéru Matlab a Simulink a softvéru UniSim Design.

Introduction into the Modelling in the Process Industry, the purpose of modelling, approaches to modelling, types of mathematical models. Static and dynamic models of processes: tubular heat exchangers, tray and stuffed distillation columns, stuffed absorption columns, tubular chemical reactors without and with catalyst, batch and semi-batch chemical and biochemical reactors, batch distillation columns. Investigating of static and dynamic properties of selected processes usign Matlab and Simuling software and UniSim Design software.

Identifikácia spojitých a diskrétnych dynamických procesov na základe spracovania prechodových, frekvenčných charakteristík a pomocou metódy najmenších štvorcov.